Vloeibare ontstopper

Afvoer verstopt? Gebruik dan XG2 Vloeibare Ontstopper. Door de extra sterke formule worden uw verstopte gootsteen, afvoerputjes en leidingen snel en effectief weer ontstopt. De reiniger lost vet- en etensresten, haren en andere verstoppingen snel op en is veilig voor afvoerleidingen.

 

 

Online te koop bij:

JUMBO.COM
5.00 out of 5 based on 2 customer ratings
(gebaseerd op 0 reviews)
Schrijf een review
Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder zoveel mogelijk water uit de verstopte afvoer. Flacon openen: dop indrukken en naar links draaien.

2. Giet vervolgens voorzichtig een halve fles XG2 Vloeibare Ontstopper in de afvoer.

3. Laat het product minimaal 30 minuten inwerken. Vervolgens met veel warm water de afvoer doorspoelen.

4. Bij hardnekkige verstoppingen het product een nacht laten inwerken. Lost de verstopping niet gelijk op, de procedure maximaal 1 keer herhalen.

5. Om nieuwe verstoppingen te voorkomen, raden we aan maandelijks een halve flacon door de afvoer te spoelen. Dop direct na gebruik weer op de flacon draaien.

Waarschuwing/attentie

Attentie: Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen. Niet geschikt voor afvoerleidingen van aluminium en zink. Het product kan aluminium,zink, lichte metalen en sommige verfsoorten aantasten.

(NL) Gevaar. Gevaaraanduidingen: H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsaanwijzingen: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden
 P260 – Damp/nevel niet inademen
 P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
 P280 – Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen
 P304+P340 – NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
 P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Ingrediënten

Natriumhydroxide

Overige informatie

Beoordelingen

  1. Rob Leersum

    Beste ontstopper die ik tot nu toe heb gebruikt! Ik moet elke maand wel ontstopper gebruik vanwege slechte leidingen… Binnen 10 minuten was de verstopping weg en blijft nu ook al 2 maanden weg!

  2. Rinus Schoonbeek

    Werkt perfekt!

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *