Korrel ontstopper

Wilt u snel afzijn van irritante verstoppingen in keuken en badkamer? Gebruik dan de XG2 Korrelontstopper. De sterk geconcentreerde formule van deze reiniger is uitermate geschikt voor het verhelpen van hardnekkige verstoppingen van uw afvoerbuizen. Binnen 5 minuten lossen vet- en etensresten, haren en andere verstoppingen op. Verstoppingen zijn met XG2 Korrelontstopper verleden tijd!

 

 

 

Korrel ontstopper

10.00

Wilt u snel afzijn van irritante verstoppingen in keuken en badkamer? Gebruik dan de XG2 Korrelontstopper. De sterk geconcentreerde formule van deze reiniger is uitermate geschikt voor het verhelpen van hardnekkige verstoppingen van uw afvoerbuizen. Binnen 5 minuten lossen vet- en etensresten, haren en andere verstoppingen op. Verstoppingen zijn met XG2 Korrelontstopper verleden tijd!

 

 

 

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder zoveel mogelijk water uit de verstopte afvoer.

2. Flacon openen: dop indrukken en naar links draaien.

3. Strooi 2 à 3 eetlepels (35 gram) XG2 Korrel ontstopper in de afvoer en giet er voorzichtig 250 ml heet water op. (Pas op voor spatten en dampen).

4. Grondig naspoelen met koud water. Lost de verstopping niet gelijk op, herhaal de procedure dan maximaal 1 keer.

5. Wanneer de verstopping niet oplost een deskundige inschakelen.

6. Dop direct na gebruik weer op de flacon draaien.

Waarschuwing/attentie

Attentie: Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen. XG2 Korrelontstopper kan aluminium, zink, lichte metalen, sommige verfsoorten en niet hittebestendig kunststof aantasten, bijvoorbeeld kunststof baden, wasbakken en leidingen.

Gevaar. Gevarenaanduidingen:

H290 – Kan bijtend zijn voor metalen. H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:

P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 – Buiten het bereik van kinderen houden. P234 – Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260 – Damp, gas, nevel niet inademen. P280 – Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.       P304+P340 – NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Ingrediënten

Natriumhydroxide 100%

Overige informatie

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Korrel ontstopper” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *